Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20525
Title: Nhận thức về vai trò và mục đích của trách nhiệm hành chính
Authors: Nguyễn Thị Kim Anh
Keywords: vai trò
mục đích
trách nhiệm hành chính
Abstract: Bài viết giới thiệu một số vấn đề về khái niệm trách nhiệm hành chính, vị trí, vai trò và mục đích của trách nhiệm hành chính
Issue Date: 2014
Format: tr. 13-17, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 223
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.