Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20542
Title: Tiêu chuẩn ISO trong công nghệ hành chính tiên tiến
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
Keywords: Tiêu chuẩn ISO
công nghệ
hành chính
Abstract: Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000 trong công nghệ hành chính - việc thực hiện ở một số địa phương, đẩy mạnh hơn nữa việc đưa hệ thống quản lý chất lượng hiện đại vào các cơ quan hành chính nhà nước.
Issue Date: 2014
Format: tr. 92-95, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 223
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 939,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.