Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20544
Title: Viện Hành chính công Hàn Quốc -KIPA
Authors: Đoàn Kim Huy
Keywords: Viện Hành chính công Hàn Quốc -KIPA
Abstract: Giới thiệu về Viện Hành chính công Hàn Quốc -KIPA: sự thành lập, mục tiêu hoạt động, các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu, hoạt động trao đổi và hợp tác quốc tế.
Issue Date: 2014
Format: tr. 100-103, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 223
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.