Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20582
Title: Xây dựng bộ máy chính quyền đô thị theo phân hướng phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan người đứng đầu
Authors: Trương Văn Lắm
Authors: Trương Văn Lắm
Keywords: Trách nhiệm
Chính quyền đô thị
Thẩm quyền
Bộ máy chính quyền
Người đứng đầu
Abstract: Trình bày những hạn chế bất cập của mô hình tổ chức chính quyền địa thành phố hiện hành. Định hướng xây dựng chính quyền đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền thành phố và trách nhiệm người đứng đầu. Cơ chế phân cấp, ủy nhiệm/ủy quyền.
Issue Date: 2014
Format: tr. 14-17, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 727,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.