Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20585
Title: Một số vấn đề về xác định vị trí việc làm ở tỉnh Quảng Bình
Authors: Cao Thị Lan Anh
Authors: Cao Thị Lan Anh
Keywords: Tỉnh Quảng Bình
Việc làm
Vị trí
Abstract: Chỉ ra những yêu cầu cấp thiết về xác định vị trí việc làm. Nêu ra kết quả và một số khó khăn vướng mắc trong khi thực hiện xác định vị trí việc làm ở tỉnh Quảng Bình. Đề xuất một số kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trên.
Issue Date: 2014
Format: tr. 24-27, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 1
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 759,41 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.