Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20622
Title: Vĩnh Phúc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo
Authors: Lê Gia Thanh
Keywords: Bồi dưỡng
Công tác kiểm tra
Đánh giá
Đào tạo
Nhà giáo
Vĩnh Phúc
Abstract: Trình bày các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo: 1) Nâng cao nhận thức tự học, tự rèn luyện cho đội ngũ nhà giáo, 2) Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, 3) Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán tại cơ sở giáo dục, 4) Đổi mới công tác tuyển dụng, 5) Đổi mới công tác đánh giá
Issue Date: 2014
Format: tr. 46-48, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 703,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.