Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20662
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
Authors: Phạm Văn Thùy
Keywords: An ninh biên giới
Bảo vệ chủ quyền
Hồ Chí Minh
Quản lý
Việt Nam
Abstract: Trình bày quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như đề ra những giải pháp trong việc xây dựng biên giới, vùng biển, đảo hòa bình, hữu nghị, bền vững lâu dài là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2014
Format: tr. 29-32, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 818,5 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.