Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20668
Title: Tác động của xu hướng công nhân hóa ở nông thôn
Authors: Nguyễn Thị Thu
Keywords: Xu hướng
Công nhân hóa
Nông thôn
Abstract: Chỉ ra những tác động của xu hướng công nhân hóa ở nông thôn nước ta hiện nay làm chuyển dịch cơ cấu lao động, gia tăng vấn đề giải quyết việc làm ở nông thôn, tạo ra nhiều ảnh hưởng về văn hóa. Từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục
Issue Date: 2014
Format: tr. 55-56, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 6
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 632,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.