Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20674
Title: Những bất cập về lý luận và thực tiễn của chính quyền địa phương "ba cấp" ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thế Tài
Authors: Nguyễn Thế Tài
Keywords: Chính quyền địa phương
Lý luận
Thực tiễn
Việt Nam
Abstract: Trình bày tổng quát về hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam. Những bất cập về lý luận và hạn chế trong thực tiễn chính quyền địa phương ba cấp hiện nay. Một số kiến nghị nhằm đôi mới tổ chức chính quyền địa phương
Issue Date: 2014
Format: tr. 17-20, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 768,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.