Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20684
Title: Những nội dung mới của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Authors: Lê Thị Kim Oanh
Authors: Lê Thị Kim Oanh
Keywords: Chính phủ
Nghị định 24/2014/NĐ-CP
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Abstract: Trình bày sự cần thiết của việc ban hành nghị định 24/2014/NĐ-CP và 37/2014/NĐ-CP. Chỉ ra một số điểm mới trong nghị định 24/2014/NĐ-CP và nghị định 37/2014/NĐ-CP
Issue Date: 2014
Format: tr. 56-58, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 863,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.