Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20686
Title: Cách mạng tháng Tám với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Authors: Trần Trọng Thơ
Keywords: Cách mạng tháng tám
Dân chủ cộng hòa
Nhà nước
Việt Nam
Abstract: Trình bày khái quát sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Phân tích và nêu ý nghĩa sự ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ công hòa là thành quả trực tiếp của Cách mạng tháng Tám
Issue Date: 2014
Format: tr. 4-8, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 877,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.