Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20691
Title: Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam trong Hiến pháp năm 2013
Authors: Phạm Ngọc Anh
Keywords: Hiến pháp
Nhà nước pháp quyền
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Việt Nam
Abstract: Trình bày và phân tích những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền kiểu mới ở Việt Nam: Dân chủ của nhà nước. Dân làm chủ nhà nước. Nhà nước phục vụ nhân dân
Issue Date: 2014
Format: tr. 27-31, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 920,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.