Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20698
Title: Lịch sử Việt Nam khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Authors: Trịnh Trọng Tuân
Authors: Trịnh Trọng Tuân
Keywords: Hoàng Sa
Lịch sử
Trường Sa
Việt Nam
Abstract: Trình bày phân tích những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý cũng như các tư liệu chứng minh khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 56-59, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 829,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.