Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/20712
Title: Bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa điện tử liên thông" tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Authors: Nguyễn Văn Trường
Authors: Nguyễn Văn Trường
Keywords: Bắc Giang
Điện tử liên thông
Thủ tục hành chính
Yên Dũng
Abstract: Phân tích những kết quả đạt được trong việc áp dụng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa điện tử liên thông" tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bênh cạnh những kết quả đó Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần có những giải pháp tích cực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ cơ chế "một cửa điện tử liên thông"
Issue Date: 2014
Format: tr. 44-47, .pdf
Source: Tạp chí Tổ chức nhà nước. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 740,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.