Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21217
Title: Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2014
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Luật tổ chức chính quyền địa phương
Nghị quyết phiên họp Chính phủ
Quốc hội khóa XIII
số 53/NQ-CP
chuyên đề xây dựng pháp luật
Hội đồng nhân dân
Kỳ họp thứ 8
Luật tổ chức chính phủ (sửa đổi)
Date Created: 7-2014
Issue Date: 2014
Type: 7-2014
Source: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghiquyet_CQDP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 180 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.