Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21776
Title: Thực trạng phân cấp, phân quyền và vấn đề tự quản địa phương tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: kỳ họp thứ 8
phân cấp
phân quyền
Quốc hội khóa XIII
tự quản địa phương
Việt Nam
Date Created: 06-2013
Issue Date: 2013
Type: 06-2013
Format: pdf
Source: Hội thảo Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Ninh Thuận, 04/06/2013
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 02-Phanquyen-PhuongNM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 735,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.