Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/23665
Title: Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng
Authors: Bồ Thị Hồng Mai
Authors: Bồ Thị Hồng Mai
Keywords: Y tế
Viện trợ
Xã hội dân sự
Suy giảm kinh tế
Tài nguyên
Tăng trưởng
Thay đổi khí hậu
Kinh tế
Kinh tế vĩ mô
Luật tiếp cận thông tin
Môi trường
Bảo vệ môi trường
Biến đổi khí hậu
Dịch bệnh
Giao thông vận tải
Abstract: Báo cáo này nhằm cập nhật thông tin cho báo cáo chính "Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng" phát hành cho Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam tháng 12 năm 2008.
Date Created: 6-2009
Issue Date: 2009
Type: 6-2009
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.Ondinhkinhtevimo,duytritiemnangtangtruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.