Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23666
Title: Đánh giá giới tại Việt Nam
Authors: Naila Kabeer
Daniel Mont
Keywords: Luật bình đẳng giới
Lực lượng lao động
Phụ nữ
Việt Nam
Xã hội
Đời sống xã hội
Giới
Giới tính
Kinh tế
Bình đẳng giới
Công việc
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
Chính sách bình đẳng giới
Abstract: Báo cáo này đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tiếp tục hướng tới bình đẳng giới. Các khuyến nghị tập trung vào các lĩnh vực có tính chất xuyên suốt, cũng như nhắm vào các lĩnh vực được nhấn mạnh trong báo cáo. Báo cáo này cũng đưa ra các khuyến nghị giúp thực hiện các chiến lược quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại.
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.DanhgiagioitaiVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.