Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23670
Title: Đánh giá minh bạch tài khóa của Việt Nam: Phân tích và phản hồi của các bên liên quan về thông tin ngân sách Nhà nước được công khai
Authors: Habib Rab
Bill Allan
Keywords: Viện trợ
Quản lý tài chính công
Tài chính công
Tài khóa
Tổ chức xã hội dân sự
Minh bạch tài khóa
Ngân sách
Ngân sách Nhà nước
Quản lý nợ
Dự toán ngân sách
Đầu tư ngoài ngân sách
Kho bạc
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Báo cáo
Chỉ số ngân sách mở
Chi tiêu công
Abstract: Báo cáo đánh giá chính sách này lập luận rằng minh bạch tài khóa của Việt Nam có thể được cải thiện hơn nữa với chi phí thấp nhưng đem lại những lợi ích tiềm tàng to lớn. Báo cáo xem xét rộng hơn các mốc chuẩn tại CFAA/PEFA/OBI, trước hết qua Phần B về công khai và sự quan tâm đến thông tin tài khóa qua một khảo sát được tiến hành vào tháng 3/2012 nhằm tìm hiểu quan điểm của các bên liên quan về minh bạch tài khóa tại Việt Nam. Các nội dung này đưa ra khuyến nghị về ưu tiên trong các tài liệu công bố của Việt Nam nhằm giải quyết trực tiếp quan ngại từ góc độ OBI và các bên liên quan khác. Phần B cũng rà soát lại các nghiên cứu sẵn có về tác động của việc nâng cao minh bạch tài khóa nhằm minh họa mối liên hệ với quản lý kinh tế vĩ mô và kết quả phát triển ở địa phương và vạch ra những bài học có thể áp dụng cho Việt Nam.
Date Created: 5-2014
Issue Date: 2014
Type: 5-2014
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13.DanhgiaminhbachtaikhoacuaVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.