Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23680
Title: Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam
Authors: Ngân hàng Thế giới (World Bank)
Keywords: Trái phiếu
Vay
Tài chính
Tài trợ
Thời kỳ quá độ
Kinh tế quốc gia
Kinh tế thị trường
Nghĩa vụ trả nợ
Phân câp tài khóa
Địa phương
Đô thị hóa
GDP
Hạn mức vay
Công nghiệp hóa hiện đại hóa
Cơ sở hạ tầng
Chính quyền địa phương
Địa phương
Abstract: Ấn phẩm này là báo cáo cuối cùng của một chương trình cố vấn kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới (Đánh giá về Khung Tài chính Cơ sở Hạ tầng Chính quyền Địa phương) được thực hiện trong giai đoạn 2012-2013 cho Chính phủ Việt Nam. Chương trình này được sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Phát triển Quốc Tế Úc (Chính phủ Úc) thông qua Quan hệ Đối tác Chiến lược cho Việt Nam của Ngân hàng Thế Giới và Chính phủ Úc (ABP) và Quỹ Tín thác Cơ sở hạ tầng cho Tăng trưởng ở Đông Á-Thái Bình Dương của Chính phủ Úc (EAAIG).
Date Created: 9-2013
Issue Date: 2013
Type: 9-2013
Format: pdf
Source: World bank
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29.DanhgiakhungtaitrochocosohatangdaiphuongovietNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.