Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23759
Title: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
Keywords: Đại hội Đảng
kinh tế-xã hội
Abstract: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng
Issue Date: 2001
Type: Article
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao chinh tri.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 557,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.