Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28740
Title: Tuyên truyền và giáo dục Hiến pháp 1992 là nhiệm vụ hết sức quan trọng để nâng cao trình độ hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật
Authors: Nông Đức Mạnh
Keywords: Giáo dục hiến pháp
Giáo dục pháp luật
Luật hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Cùng với công tác xây dựng pháp luật, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật mà trước hết là tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp một cách sâu rộng trong nhân dân, cũng là một việc làm hết sức quan trọng và rất cần thiết. Đảng ta rất chăm lo xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam vững mạnh, làm cho Nhà nước ta thực sự là của dân, do dân và vì dân. Trong công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền, việc xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện, cũng như việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân là những yếu tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc Gia
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 3-5, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 1(80)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_TUYENTRUYENVAGIAODUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 665,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.