Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28770
Title: Tiếp tục hoàn thiện khuân khổ thể chế về tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước ở Trung ương
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Cơ cấu tổ chức
Quản lý nhà nước
Trung ương
Cơ quan ngang bộ
Abstract: Electronic Resources
Đối với luật tổ chức Chính phủ 2001: Phân điịnh thẩm quyền giữa Chính phủ với Thủ tướng Chính phủ; giữa Chính phủ với các bộ; về bộ, cơ quan ngang bộ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; vấn đề ciat tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của tập thể chính phủ; vấn đề quan hệ của bộ trưởng với bộ và với tập thể Chính phủ -- Đối với Nghị định soos/2002/NĐ-CP: Về nguyên tắc bộ quản lý,đa ngành, đa lĩnh vực trong phạm vi cả nước; về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và của Bộ trưởng; về Bộ trưởng phụ trách một số công tác của chính phủ (Bộ trưởng không bộ); về cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; về thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước -- Đối với Nghị định soos/2003/NĐ-CP: Quy định về chức năng cơ quan thuộc chính phủ; quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuộc chính phủ; các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 11--28, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 7(195)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_TIEPTUCHOANTHIEN_TC_SO7_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.