Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28804
Title: Vận dụng tư tưởng pháp quyền của Các Mác trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Mạnh
Keywords: Tư tưởng Pháp quyền
Các Mác
Nhà nước pháp quyền
Abstract: Electronic Resources
Bài viết này nghiên cứu di sản của Các Mác về nhà nước, pháp luật nói chung và nhất là lý luận về nhà nước kiểu mới nói riêng. Mặc dù chưa phải là lĩnh vực mà C.Mác dành nhiều tâm huyết, nhưng mới chỉ thông qua một số tác phẩm, bài báo phân tích, phê phán nhà nước, pháp quyền tư sản, tư tưởng pháp quyền của ông đã ngày càng hoàn thiện và có nội dung hết sức phong phú, trở thành những quan điểm có tính kinh điển trong nghiên cứu về nhà nước pháp luật cũng như xây dựng nhà nước pháp quyền kiểu mới.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 3-7, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 10(198)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_VANDUNGTUTUONG_TC_SO10_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.