Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28829
Title: Nghiên cứu tình hình tội danh dưới góc độ tội phạm học-một hướng tiếp cận để hoàn thiện phần các tội phạm của Bộ luật hình sự
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Tội phạm học
Tội danh
Bộ luật hình sự
Abstract: Electronic Resources
Cơ cấu hình phạt trong tình hình tội danh: Cơ cấu hình phạt trong tình hình tội danh thời kỳ BLHS 1985; cơ cấu hình phạt trong tình hình tội danh thời kỳ BLDS 1999 -- Cơ cấu hình phạt trong thực tế của tình hình tội phạm -- Đưa ra nhận xét
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 71-79, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 11(199)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71_NGHIENCUUTINHHINH_TC_SO11_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.