Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28861
Title: Sự hình thành và phát triển quan điểm nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới
Authors: Trần Thái Dương
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Thời kỳ đổi mới
Abstract: Trong bài viết này, tác giả đề cập một số nét về quá trình hình thành và phát triển các quan điểm cơ bản của Đảng ta về nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam từ năm 1986 đến nay-thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Bên canh đó nghiên cứu các luận giải và kiến nghị về những hình thức và mô hình pháp lý cho đường lối xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Đảng ta trong thời gian tới
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 7-11,23, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 2(202)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7_SUHINHTHANHVAPHATTRIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.