Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28914
Title: Nhận thức mới về vai trò, chức năng của nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Mạnh
Keywords: Nền kinh tế
Nhà nước
Xã hội chủ nghĩa
Kinh tế thị trường
Abstract: Vai trò của Nhà nước trong lịch sử phát triển kinh tế thị trường -- Vai trò và chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa hội nhập ở nước ta hiện nay -- Các giải pháp bảo đảm thực hiện được vai trò, chức năng của Nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị tường, mở cửa hội nhập ở nước ta hiện nay.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 26-33 , pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 5(205)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_NHANTHUCMOIVEVAITRO_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.