Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/28924
Title: Cải cách Chính phủ trung ương và hệ thống công vụ ở Nhật Bản
Authors: Kazuho Hareyama
Authors: Kazuho Hareyama
Keywords: Cải cách chính phủ
Công vụ
Nhật Bản
Cải cách công vụ
Abstract: Chính phủ trung ương và hệ thống công vụ sau chiến tranh thế giới thứ hai -- Những xu hướng gần đây trong cải cách bộ máy chính phủ và công vụ -- Cải cách các bộ ngành và cơ quan nhà nước năm 2001 -- Xu hướng của cuộc cải cách công vụ.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 81-83, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 5(205)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 81_CAICACHCHINHPHU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 917,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.