Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/28929
Title: Quy chế dân chủ ở cấp xã hội với việc đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của phụ nữ
Authors: Hoàng Mai Hương
Authors: Hoàng Mai Hương
Keywords: Quy chế dân chủ
Quản lý nhà nước
Phụ nữ
Abstract: Một đất nước muốn tồn tại và phát triển, cần đảm bảo sự bình đẳng giữa nam và nữ trên tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quản lý nhà nước và xã hội. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã không nằm ngoài mục tiêu trên. Và một đất nước sẽ không thể có dân chủ thực sự nếu phụ nữ hoàn toàn bị loại ra khỏi các quy định cũng như quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và ở cấp xã... Nếu chúng ta loại bỏ phụ nữ ra khỏi các chức vụ quyền lực và các cơ quan đại diện, thì sẽ làm nghèo đi đời sống xã hội và ngăn cản sự phát triển của một xã hội công bằng.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 18-20, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 6(206)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_QUYCHEDANCHU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 948,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.