Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28930
Title: Phiên tòa giám đốc thẩm hình sự
Authors: Đinh Văn Quế
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Phiên tòa
Giám đốc thẩm hình sự
Luật hình sự
Vụ án hình sự
Abstract: Phiên tòa giám đốc thẩm hình sự là phiên tòa do Ủy ban thẩm phán tòa an các cấp, Tòa hình sự, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương và Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao tiến hành để xét xử vụ án hình sự do có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 26-29, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 4(93)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_PHIENTOAGIAMDOC_TC_SO 4_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.