Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28987
Title: Cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Những nỗ lực bảo đảm hoàn hình và an ninh quốc tế
Authors: Đinh Ngọc Vượng
Keywords: An ninh quốc tê
Liên hợp quốc
Hội đồng bảo an
Cải tổ
Abstract: Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và vấn đề cải tổ Liên hợp quốc -- Cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 28-32, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 10(210)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28_CAITOHOIDONG_TC_SO10_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.