Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/28997
Title: Chỉ đạo hành chính và thủ tục hành chính ở Nhật Bản
Authors: Muroi
Authors: Muroi
Keywords: Chỉ đạo hành chính
Thủ tục hành chính
Luật thủ tục hành chính
Pháp luật Nhật Bản
Abstract: Việc ban hành luật thủ tục hành chính và hệ thống luật hành chính -- Dự thảo về Luật thủ tục hành chính và một số vấn đề tồn tại -- Lãnh đạo hành chính và thủ tục hành chính -- Tầm quan trọng của việc xác định vị trí của lãnh đạo hành chính
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 53-57, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 4(93)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_CHIDAOHANHCHINH_TC_SO 4_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.