Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29137
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh vè công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và bài học vận dụng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trương Thị Hồng Hà
Authors: Trương Thị Hồng Hà
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thực hiện pháp luật
Xây dựng nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để rút ra bài học về kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật -- Bài học qua việc nghiên cứu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 3-8, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 8(220)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_TUTUONGHOCHIMINH_TC_SO8_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.