Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29144
Title: Hoạt động đại diện cho thương nhân ở Việt Nam: Một số vấn đề pháp lý
Authors: Nguyễn Thị Vân Anh
Keywords: Thương nhân
Pháp luật Việt Nam
Pháp lý
Abstract: Tìm hiểu một số vấn đề pháp lý về hoạt động đại diện cho thương nhân ở Việt Nam. Khái niệm, bản chất pháp lý -- Phạm vi hoạt động đại diện -- Nguyên tắc xác lập hợp đồng đại diện -- Một số vấn đề cần trao đổi, hoàn thiện.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 31-37, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 8(220)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31_HOATDONGDAIDIEN_TC_SO8_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.