Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29161
Title: Về đổi mới mô hình tổ chức chính quyền đô thị
Authors: Nguyễn Minh Phương
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Mô hình tổ chức
Chính quyền đô thị
Bộ máy chính quyền
Abstract: Sự cần thiết phải đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị -- Phương hướng, giải pháp đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đô thị; đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị; về cơ cấu vận hành bộ máy chính quyền đô thị; về bộ máy chuyên môn giúp việc của Thị trưởng
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 42-45,55, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 9(221)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42_VEDOIMOIMOHINH_TC_SO9_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.