Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29181
Title: Hoàn thiện pháp luật về địa vị pháp lý có kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự
Authors: Nguyễn Thị Hương
Authors: Nguyễn Thị Hương
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Xét xử sơ thẩm
Luật hình sự
Kiểm sát viên
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Vai trò của pháp luật về địa vị pháp lý của kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự -- Nhận xét chung về các quy định của pháp luật về địa vị pháp lý của kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự -- Những quan điểm và nguyên tắc cơ bản chỉ đạo việc hoàn thiện pháp luật về địa vị pháp lý của kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự -- Những giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật về địa vị pháp lý của kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 58-63, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 10(222)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58_HOANTHIENPHAPLUATVE_TC_SO10_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.