Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29201
Title: Đổi mới nhận thức về mối quan hệ giữa phân chia thẩm quyền chi, thu ngân sách với phân chia nhiệm vụ quản lý
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Nhận thức
Thẩm quyền chi
Thu chi ngân sách
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Mỗi quan hệ giữa phân chia thẩm quyền chi, thu ngân sách với phân chia nhiệm vụ quản lý -- Thực trạng pháp luật Việt Nam về mối quan hệ giữa phân chia thẩm quyền chi, thu ngân sách với phân chia nhiệm vụ quản lý -- Một số nhận xét và kiến nghị.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 67-71, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 11(223)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_DOIMOINHANTHUC_TC_SO11_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.