Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29204
Title: Về kiểm soát quyền lực hành pháp trong hệ thống quyền lực nhà nước Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Thư
Keywords: Hành pháp
Quyền lực hành pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Cơ sở của việc kiểm soát quyền lực hành pháp -- Đối tượng và các phương diện của kiểm soát quyền lực hành pháp -- Hệ thống kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam -- Kiểm soát quyền lực hành pháp dưới góc độ bảo hiến -- Nhận định sơ bộ về kiểm soát quyền lực hành pháp ở nước ta.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 3-10, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 12(224)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_VEKIEMSOATQUYENLUC_TC_SO12_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.