Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29206
Title: Bản chất trách nhiệm vật chất của công chức
Authors: Trần Thị Hiền
Keywords: Công chức
Luật công chức
Luật hành chính
Pháp luật Việt Nam
Abstract: rTrách nhiệm vật chất của công chức là một dạng trách nhiệm pháp lí được áp dụng đối với công chức thi hành công vụ vi phạm pháp luật gây thiệt hại tài sản của nhà nước hoặc của người khác. Với bản chất là đặt ra nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản, pháp luật về trách nhiệm vật chất của công chức là cơ sở pháp lý để bảo vệ tài sản của nhà nước và tài sản của các chủ sở hữu hợp pháp khác. Ghi nhận hình thức trách nhiệm vật chất của công chức trong pháp luật là khẳng định quan điểm của nhà nước không phân biệt thành phần, đẳng cấp trong xã hội, bất kì ai vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý tương xứng với tính chất hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 18-21, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 12(224)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_BANCHATTRACHNHIEM_TC_SO12_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.