Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29208
Title: Quyết định giám đốc thẩm
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quyết định giám đốc thẩm
Giám đốc thẩm
Abstract: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án và quyết định đã có hiệu lực -- Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án -- Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại -- Hủy để xét xử lại -- Sửa bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 27-33, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 6(95)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_QUYETDINH_TC_SO 6 _NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.