Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29211
Title: Thực thi pháp luật cạnh tranh trong viễn thông: Hiểu thế nào cho đúng?
Authors: Phan Thảo Nguyên
Keywords: Luật cạnh tranh
Viễn thông
Cạnh tranh không lành mạnh
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Đặt vấn đề -- Có còn độc quyền trong cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam hiện nay? -- Liệu có tách được hạ tầng đường trục làm công ích? -- Vì sao phải kết nối mạng và sử dụng chung hạ tầng? -- Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông -- Quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông được đảm bảo ra sao? -- Giải quyết tranh chấp như thế nào?
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 37-42, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 12(224)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37_THUCTHIPHAPLUAT_TC_SO12_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.