Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29248
Title: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong quan hệ với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xã hội dân sự
Authors: Nguyễn Văn Mạnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Nhà nước pháp quyền
Lý luận Nhà nước pháp luật
Abstract: Khái quát về những đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu về mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại ảnh hưởng lẫn nhau giữa nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xã hội dân sự
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 3-5, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 9(245)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_NHANUOCPHAPQUYENXAHOICHUNGHIA_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_9_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.