Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29260
Title: Ô nhiễm môi trường biển và vấn đề thực thi các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển tại Việt Nam
Authors: Đỗ Văn Sen
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Quốc tế
Môi trường biển
Ô nhiễm môi trường
Abstract: Mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường biển Việt Nam hiện nay. Khảo sát thực trạng tham gia và thực thi các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển của Việt Nam. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển của Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 74-80, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 9(245)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 74_ONHIEMMOITRUONGBIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_9_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.