Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29273
Title: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn Mai Bộ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hình sự
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân trong Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự sửa đổi năm 1985
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 62-70, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 10 (246)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_CACTOIXAMPHAMNGHIAVU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_10_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.