Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29274
Title: Án treo và cải tạo không giam giữ
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Án treo
Cải tạo không giam giữ
Luật hình sự
Abstract: Án treo là một chế định pháp lý hình sự nhưng nó không phải là hình phạt mà chỉ là một biện pháp miễn trách nhiệm hình phạt tù có điều kiện. Người được Tòa án cho hưởng án treo, trước hết họ phải là người bị Tòa án phạt tù và Tòa án chỉ cho treo đối với hình phạt tù còn các loại hình phạt khác người phạm tội không được hưởng án treo.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 57-59, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 6(95)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_ANTREO_TC_SO 6 _NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,72 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.