Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29344
Title: Chế độ tài phán Hiến pháp của chính quyền Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam trước 1975
Authors: Bùi Ngọc Sơn
Keywords: Tài phán hiến pháp
Chính quyền Việt Nam cộng hòa
Tòa án
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Lịch sử lập hiến và tài phán hiến pháp của chính quyền Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 -- Chế độ tài phán Hiến pháp của Việt Nam cộng hòa theo Hiến pháp ngày 1/4/1967: Tối cao pháp viện với tư cách là một cơ quan tài phán hiến pháp; Quy trình tố tụng hiến pháp; Sự vận hành thực tế của mô hình.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 24-29, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 9(257)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24_CHEDOTAIPHANHIENPHAP_TC_SO9_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.