Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29381
Title: Khái niệm tình hình tội phạm với những hệ lụy của sự "dễ tính" trong khoa học
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Tình trạng tội phạm
Tình hình tội phạm
Nguyên tắc sử dụng thuật ngữ
Thuật ngữ không thống nhất
Abstract: Gốc tích của những từ đồng nghĩa khác âm hay tình trạng bất nhất trong việc dùng từ tiếng Việt đã diễn ra như thế nào -- Tiệm tiến được khái niệm tình hình tội phạm là một giải pháp cho sự bất nhất của các thuật ngữ xoay quanh nó: Bản chất của tình hình tội phạm; Mặt bộc lộ ra bên ngoài của tình hình tội phạm-mặt nhận thức của tình hình tội phạm.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 61-65, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 11(259)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61_KHAINIEMTINHHINHTOIPHAM_TC_SO11_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.