Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29385
Title: Vài nét về “Vai trò của Quốc hội Nhật Bản trong hệ thống chính trị”
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Quốc hội
Pháp luật Nhật Bản
Hệ thống chính trị
Quốc hội Nhật Bản
Abstract: Về sự hình thành - tổ chức và chức năng quyền hạn của Quốc hội Nhật Bản -- Kỳ họp và phiên họp của Quốc hội Nhật Bản -- Các cơ quan của Quốc hội Nhật Bản -- Cơ chế thông qua Luật ở Quốc hội.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 55-58, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 5(100)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55_VAINETVEVAITROCUAQUOCHOI_TC_SO5_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 743,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.