Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29389
Title: Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân ở nước ta
Authors: Trần Nghị
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Nhà nước pháp quyền
Luật hiến pháp
Abstract: Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay đòi hỏi phải quán triệt quan điểm: Nhà nước pháp quyền Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân, bao nhiêu lợi ích đều vi dân, bao nhiêu quyền hành đều của dân. Đó là một Nhà nước do dân lập nên, do dân bầu ra, do dân kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Nhà nước.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 3-5, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 12(260)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_NGHIENCUUVANDUNGTUTUONG_TC_SO12_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 815,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.