Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29391
Title: Xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với củng cố, phát triển xã hội dân sự
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Xây dựng Nhà nước pháp quyền
Xã hội dân sự
Pháp luật Việt Nam
Luật hiến pháp
Abstract: Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự giúp đỡ nahu trong việc giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Các tổ chức thuộc xã hội dân sự tham gia vào việc đề ra các kế hoạch, phương hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước; nêu sáng kiến xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật; tham gia vào một số hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Nhà nước ủy quyền, ...
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 15-20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 12(260)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15_XAYDUNGNHANUOCPHAPQUYEN_TC_SO12_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.